Na 5 lessen snel teksten typen
Afbeeldingsresultaat voor typingcourse

Algemene voorwaarden van inschrijving

 1. Inschrijving geschiedt met een volledig ingevuld reserveringsformulier.

 2. Plaatsing in een cursus geschiedt op volgorde binnenkomst van datum/tijd van dit formulier.

 3. CSD - Opleidingen behoudt zich het recht voor:
  - bij te veel inschrijvingen laatst binnengekomen aanmelders niet te plaatsen,
  - bij te weinig inschrijvingen een cursus af te gelasten.
  - aanmeldingen niet te accepteren wanneer de cursus voor betreffende deelnemers als ‘niet geschikt wordt verondersteld. Bijvoorbeeld de ingeschrevene is jonger dan 10 jaar.

 4. In bovenvermelde drie situaties komt de aanmelding te vervallen. In overleg met de deelnemer wordt een alternatief gezocht.

 5. Hiervoor dient opnieuw te worden aangemeld volgens een volledig ingevuld reserveringsformulier

Annuleringsverzekering

Werking

De unieke annuleringsverzekering van CSD - Opleidingen geeft u het recht om uiterlijk 24 uur voor aanvang van de eerste bijeenkomst kosteloos schriftelijk te annuleren zonder opgaaf van reden. U ontvangt dan 100% van het cursus-/trainings-/seminar-/Opleidingsbedrag retour. Vooral hij drukke werkzaamheden is het bijzonder handig om flexibel te kunnen zijn, ook in geval van ziekte bent u gevrijwaard van kosten.

Voorwaarden

 1. Indien vôôr 24 uur voor aanvang van de eerste bijeenkomst schriftelijk wordt geannuleerd, treden de voorwaarden zoals beschreven in dit artikel, in werking.

 2. Indien in de laatste 24 uur voor aanvang van de eerste bijeenkomst wordt geannuleerd, vervalt de annuleringsverzekering en bent u het volledige bedrag verschuldigd

 3. De annulering dient schriftelijk plaats te vinden, om misverstanden te voorkomen is telefonisch annuleren niet mogelijk. De kosten voor een annuleringsverzekering bedragen:

 4. €25.. exclusief btw per aanmelding voor een (basis)cursus, training of seminar.

 5. €75,- exclusief btw per aanmelding voor een jaaropleiding, al dan niet versneld.

 6. De verzekering is persoonlijk en geldt op naam voor elke deelnemer zoals vermeld op het aanmeldingsformulier.

 7. Via het aanmeldingsformulier kunt u heel gemakkelijk aangeven of u gebruik wenst te maken van deze unieke verzekering

Business-arrangement

Werking

U geniet met het Business-arrangement een flinke korting op het cursusbedrag van iedere derde deelnemer die u inschrijft voor dezelfde cursus/training/workshop/opleiding. Naast uw financiële voordeel profiteert uw organisatie van meer rendement uit de cursus. Doordat uw collega de kennis en inzichten - opgedaan in dezelfde cursus - kunnen delen, ontstaat er meer draagvlak binnen uw organisatie.

Voorwaarden

U krijgt 20% korting op het deelnamebedrag, van iedere derde deelnemer die u inschrijft voor dezelfde cursus/training/workshop/opleiding. De cursusplaats en -datum mogen variëren. De korting geldt steeds voor de derde deelnemer (20% korting op het deelnamebedrag van de 3 cursist, de 6 cursist, de 9 cursist, et cetera).

Standaard Annuleringsvoorwaarden

Algemeen

Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden, geadresseerd aan het hoofdkantoor van CSD - Opleidingen, Kapelaan van Schaikstraat 21, 7591 RD DENEKAMP. Houd rekening met de tijden die de poststukken nodig hebben om afgeleverd te worden. Het tijdsstip van binnenkomst van het poststuk bij CSD-Opleidingen geldt als datum van annulering. Datum van posten geldt niet als annuleringsdatum.

Annulering tot 5 werkdagen voor aanvang van de cursus

Bij annulering tot 5 werkdagen voor aanvang van de cursus wordt 20% van het cursusgeld in rekening gebracht.

In overleg met, en na toestemming van CSD-Opleidingen kan het mogelijk zijn zich door een ander te laten vertegenwoordigen, waardoor de annuleringskosten vervallen.

Binnen één jaar kan dezelfde cursus door dezelfde persoon voor het dan geldende cursusbedrag minus de betaalde 20% worden gevolgd.

Annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de cursus

Bij annulering binnen werkdagen voor aanvang van de cursus, is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Het cursusgeld kan niet worden verrekend met toekomstige aanmeldingen of met aanmeldingen van andere personen.

In overleg met, en na toestemming van CSD-Opleidingen kan het mogelijk zijn zich door een ander te laten vertegenwoordigen, waardoor de annuleringskosten vervallen.

Annulering na aanvang van de cursus

Achteraf, dat wil zeggen na het moment dat de cursus van start is gegaan, is annuleren op geen enkele wijze mogelijk en dient het volledige cursusbedrag te worden voldaan.

 

Bedenktijd

Bedenktijd 14 dagen

Na het reserveren hebt u 14 dagen een bedenktijd om de cursus te annuleren. Tot uiterlijk de dag van starten van de cursus heeft u bedenktijd, wel inachtneming van de annuleringsvoorwaarden. Reeds gemaakte incassokosten worden u in rekening gebracht. 

Geen bedenktijd regeling

U heeft geen bedenktijd op de dag wanneer de cursus van start gaat. Inachtneming hierbij de annuleringsvoorwaarden. Reeds gemaakte incassokosten worden u in rekening gebracht.

 

Betalingsvoorwaarden

Algemeen

 1. Er kan worden gekozen uit twee betalingswijzen: Ideal of betaling per Kas.

 2. Bij Ideal betaling kan gelden éénmalige, 2x éénmalige of 3x éénmalige betaling van het cursusbedrag.

 3. In alle gevallen, indien voor u van belang, wordt een factuur verzonden. Op de factuur bij incasso wordt duidelijk vermeld reeds geïncasseerd.

 4. Indien u niet machtigt voor automatische incasso, wordt eenmalig € 10,- administratiekosten in rekening gebracht, ongeacht het aantal deelnemers.

 5. Indien betaling vôôr aanvang van de cursus plaatsvindt, bijvoorbeeld per overboeking. Zijn er geen administratiekosten.

Ideal betalingen

 1. In het geval van Ideal wordt voor aanvang van de cursus het verschuldigde cursusgeld automatisch van het door u ingevulde bankrekening afgeschreven. Ideal worden verwerkt 14 dagen voor start van de cursus. Incasso's duren 9 werkdagen voordat deze door de bank uitgevoerd worden. Dat wil zeggen dat een incasso 5 dagen voor start van de cursus van uw rekening wordt geïnd.

 2. Bij niet doorgaan van de cursus, een reden kan zijn dat er onvoldoende deelnemers zijn, wordt het cursusgeld in overleg geretourneerd.

 3. Na het incasseren van het cursusgeld ontvangt u, indien u dit wenst, voor uw administratie een factuur met de tekst reeds geïncasseerd’.

 4. Uw voordeel van incasso’s is, u hoeft geen € 15.- exclusief BTW administratiekosten te betalen.

Termijn Restitutie cursusgelden

 1. Het overeengekomen restitutie bedrag wordt per omgaande, uiterlijk binnen 1 dag, overgemaakt.

 2. De cursist / ouders cursist kunnen via een betaalverzoek het betaalde cursusgeld terug vragen. Bij ontvangst betaalverzoek door CSD wordt het betaalde cursusgeld per omgaande, uiterlijk binnen 1 dag, terugbetaald.

 3. Als de cursist / ouders van de cursist bij het reserveren van een cursus niet akkoord gaan met de voorwaarden, worden per omgaand, uiterlijk binnen 1 dag, het betaalde cursusgeld geretourneerd.

Betaling per factuur

 1. Betaling per factuur is alleen van toepassing voor bedrijven.

 2. Indien u per factuur wenst te betalen en geen gebruik maakt van de optie incasso, ontvangt u een factuur die u binnen 14 dagen na factuurdatum dient te voldoen, doch voor aanvang Cursus.

 3. Bij betaling per factuur wordt € 10,- exclusief BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CSD geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CSD niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

 2. CSD heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CSD haar verbintenis had moeten nakomen.

 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van CSD opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CSD niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 4. Op geen enkele wijze kan CSD, door overmacht, verplichtingen omtrent niet gemaakte lesuren worden verweten.

 5. Indien CSD bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel, afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract.