logo-csd-opl-denekamp.gif

Articles Tagged ‘CMS,’

BS 't Kämpke - Lattrop -- Voorjaar '17

 BS 't Kämpke - Lattrop
Schooljaar: 2016-2017
Cursusperiode: februari  t/m juni 2017

Examen: woensdag 28 juni
Diploma-uitreiking: 19 juli

CTT130 - Praktijk
Computertypevaardigheid & Tekstverwerken  


Naam VP
Apm
VP cijfer Mail Tabel Layout
Linde Groeneveld 185 10 7 8 5
Sanne Fox 175 10 8 9 9
Job Niehof 175 10 10 10 7
Mirre Brunninkhuis 240 10 7 10 8
Storm Oortman 185 10 9 10 6
             

 

   
 
 
 

BS De Wendakker / Maten - Oldenzaal - Voorjaar '17

BS De Wendakker / Maten - Oldenzaal
Schooljaar 2016-2017

Examen 15 juni 2017
Diploma-uitreiking 06 september 2017

CTT130 - Praktijk
Computertypevaardigheid & Tekstverwerken  

Naam Apm
Accu-
ratesse
E-mail
Tabel
Lay-out
Nina Weijering 165  9 7 8 7
Joran Koiter  200 10 8 10 7
Mika Hofstede 190 9 6 9 6
Joshua Vennegoor op Nijhuis 205 10 10 10 9
Jippe Pauwels 170 10 7 10 6

CTT100
Computertypevaardigheid & Tekstverwerken

Naam Apm
Accura-
tesse
E-mail
Rapport
 
Ruben Seiger 110 10 8 6
         

 

 

BS De Zevenster - Denekamp 2017

 BS De Zevenster - Denekamp
Schooljaar: 2016-2017
Cursusperiode: september 2016 - februari 2017

 

 

Examen: februari 2017
Diploma-uitreiking: maart 2017

CTT130 - Praktijk
Computertypevaardigheid & Tekstverwerken  

 
Naam Apm VP cijfer Mail Tabel Layout
Diede Wassink 185 9 9 10 8
Hieke Wassink 190 9 7 7 6
Puck Wiefferink 185 10 7 10 7
Silke Aveskamp 180 10 7 10 6
Wout Kluvers 225 9 9 10 7
Bregje Veelders 225 10 9 9 7
Thijmen Pierik 205 8 7 10 8
Wout Engelbertink 180 8 8 7 9
Stef Molendijk 225 8 9 10 8
Daantje Kokkeler 190 10 8 8 8
Joy Wichgers 185 9 8 10 9
Lara Bels 205 10 8 8 7
Nout Bartelink 225 10 7 8 7
Merel Koegler 185 10 8 10 7
Tom Wiefferink 230 10 7 8 6

CTT100
Computertypevaardigheid & Tekstverwerken

Naam Apm VP cijfer Mail Rapport
Berend Bulter 175 9 9 9
Lotte Hesselink 175 10 7 10
Iris Veltmaat 140 10 9 9
Valeri te Velthuis 160 9 8 9
Chelsea Morsink 175 10 9 9
Minke Bodde 175 9 8 9
Tess Roeleveld 170 9 8 8

 

       

 

kl1 kl2
kl3 kl4
kl5 kl6
kl7 kl9
kl10  
gr1
gr2

Cursus CTT

Typevaardigheid voor kinderen

Cursus op school: Deze cursus bieden we de schoolgaande kinderen van 10 jaar aan.Een na-schoolse activiteit in het computerlokaal op school. Typevaardigheid en Tekstverwerken in 16 lessen. 

 

Cursus via Internet: Naast de voorgaande klassikale cursus hebben we ook voor deze doelgroep vanaf 10 jaar onze Typevaardigheid via Internet. Dus niet klassikaal en geen Tekstverwerken in deze cursus.

 

 


 

Geslaagden per schooljaar

Geslaagden per jaar en per locatie

In onderstaande links ziet u de geslaagden per jaar en per locatie vanwaar de cursus het examen en de diploma-uitreikingen zijn gehouden. Als een van de weinige opleiders, en niet alleen in de regio maar ook landelijk, gaan wij verder dan de Typevaardigheid of basis het CTT-100Apm & Tekstverwerken. Als een kind meer aan kan dan de CTT-100, gaan wij verder met het opleiden tot CTT-130 Praktijk & Tekstverwerken. Uiteraard moeten die kinderen minimaal 130 aanslagen per minuut halen, tevens moeten ze ook vlekkeloos een tabel kunnen maken en een layout. Hierin zijn wij bijna uniek in de regio. Klik op onderstaande jaar voor foto's en resultaten.

Klik het jaar aan zoek uw school.

Klachtenregeling

KLACHTENREGELING

Klachtenregeling CSDenekamp/CSD-Opleidingen inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten. Beide hierna genoemd als CSD

B. Scholten, mede-eigenaar van CSD te Denekamp,

Overwegende, dat het voor een zorgvuldige omgang met een opdrachtgever gewenst is dat deze zich met een eventuele klacht over de uitvoering van een cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject kan wenden tot een klachtencommissie indien bespreking van zijn / haar onvrede met de trainer/opleider/coach/adviseur van CSD niet tot een bevredigend resultaat leidt.

Artikel 1 Begrippen;

Opdrachtgever

Ieder die feitelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject van CSD of die zich definitief hiervoor heeft aangemeld of geldig is aangemeld.

Klachtencommissie

De klachtencommissie van CSD inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten.

Directeur

De directeur/eigenaar van CSD cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject

De cursus

Cursus, training, opleiding, coaching, begeleidingstraject of enige andere bijeenkomst die door of namens CSD wordt aangeboden of georganiseerd.

Docent/trainer/opleider/coach/adviseur

De persoon die in opdracht van CSD (onderdelen van) de cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject uitvoert.

Klacht

Iedere schriftelijke uiting van onvrede over een cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject gericht aan de “klachtencommissie” met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen.

Klager

Degene die een schriftelijke klacht bij de Klachtencommissie heeft ingediend.

Artikel 2 Ontvankelijkheid

1. De opdrachtgever die aan de cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject deelneemt, of heeft deelgenomen, kan tot een maand na afsluiting van de cursus, training, opleiding, coaching of het begeleidingstraject een schriftelijke klacht over de uitvoering van de cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject indienen bij de klachtencommissie.

2. De klachtencommissie kan beslissen dat een klacht die pas wordt ingediend na de in het eerste lid genoemde termijn, toch in behandeling wordt genomen, indien, naar het oordeel van de commissie, van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat hij zijn klacht eerder indiende.

3. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

4. De geregistreerde klachten worden voor een periode van 3 jaar bewaard.

Artikel 3 Samenstelling van de Klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat in eerste instantie uit de persoon die in opdracht van CSD, (onderdelen van) de cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject uitgevoerd heeft en een van de directeuren / trainers / adviseurs van CSD. Laatst genoemde is niet diegene die de (onderdelen van) de cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject uitgevoerd heeft. Zij onderzoeken de klacht die is ingediend volgens de in artikel

5 beschreven klachtenprocedure.

Artikel 4 Taak van de Klachtencommissie

De klachtencommissie heeft de taak om bij haar ingediende klachten te onderzoeken en daarover een oordeel te geven. Dit oordeel heeft de vorm van een advies aan de directeur.

Artikel 5 Klachtenprocedure

1. Nadat de klacht is ingediend krijgt de klager binnen 5 werkdagen een bericht dat zijn klacht bij CSD is ontvangen.

2. De klachtencommissie onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk dan laat hij dit schriftelijk en gemotiveerd aan de klager weten.

3. Is de klacht wel ontvankelijk dan zal de persoon die in opdracht van CSD (onderdelen van) de cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject uitgevoerd heeft een schriftelijke reactie op deze klacht geven.

4. De klachtencommissie zendt een afschrift daarvan aan de klager.

5. Is het naar het oordeel van de klachtencommissie niet mogelijk op basis van de klacht en de reactie van de betrokken trainer/opleider/coach/adviseur zich een oordeel te vormen, dan hoort de commissie de klager en de betrokken trainer/opleider/coach/adviseur in elkaars aanwezigheid.

6. Indien bovenstaande niet leidt tot tevredenheid is er beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde die niet werkzaam is voor CSD. Deze onafhankelijke derde partij betreft: een onafhankelijk jurist die ter zijner tijd in onderling overleg kan worden aangewezen.
De onafhankelijke partij in deze zou kunnen zijn: Geerdink advocaten geadresseerd aan Stationsplein 12 te 7573 AV  OLDENZAAL.

Artikel 6 Het oordeel van de klachtencommissie en beroepsmogelijkheid

1. De klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel. Dit oordeel heeft het karakter van een schriftelijk advies aan de directeur.

2. De klachtencommissie zendt tevens een afschrift van haar oordeel aan de klager.

3 .Verlenging van de in lid 1 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.

4. Is verlenging noodzakelijk dan maakt de klachtencommissie deze verlenging aan de klager bekend.

5. Het oordeel van de eerder genoemde onafhankelijke derde (artikel 5.6) is bindend en eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.

Artikel 7 Reactie directeur

1. Uiterlijk twee weken na ontvangst van het oordeel van de Klachtencommissie maakt de directeur zijn schriftelijke reactie op het oordeel van de klachtencommissie bekend. Deze reactie is bindend voor alle partijen tenzij er sprake is van een beroepsmogelijkheid.

2. De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van het oordeel van de klachtencommissie een afschrift van zijn reactie aan de klager en de betrokken trainer/opleider/coach/adviseur.

3. Verlenging van deze termijn is met maximaal twee weken mogelijk. Deze verlenging wordt eveneens schriftelijk bekend gemaakt aan de klager en de betrokken docent/trainer/opleider/ coach/adviseur.

4. In geval van beroepsmogelijkheid zal, na ontvangst van de bindende uitspraak van de onafhankelijke derde, zowel aan klager als betrokken trainer/opleider/coach/adviseur de uitspraak worden verstuurd.

Alle consequenties die uit deze bindende uitspraak voortkomen worden schriftelijk vastgelegd en zowel aan klager als betrokken docent/trainer/opleider/ coach/adviseur verstuurd.

Denekamp, 16 oktober 2015

Op welke scholen actief

 Waar zijn de cursussen?

De na-schoolse cursus CTT (Blind 10-vinger Computertypevaardigheid  & Tekstverwerken) wordt op 26 locaties (schooljaar 2020-2021) in de regio door CSDenekamp verzorgd. Deze locaties zijn de basisscholen in een plaats. Een 15 minuten na schooltijd starten we met de 1e groepen op een locatie. 

Waar worden onze Blind 10-vinger Typevaardigheid & Tekstverwerking  cursussen gegeven?


 Zie hieronder de locaties waar CSD-Opleiding de 10-vinger Blind Computer typecursussen geven.

Locaties in Twente

Ook zijn we continu op zoek naar voor ons nieuwe scholen om hier onze typecursussen neer te leggen. Misschien op uw school? Vraag het uw oudercomité of medezeggenschapsraad of het schoolteam.

Reserveren CTT schooljaar

Het aanmeldscherm

Klik in de tabel bij de locatie van uw keuze.  De cursuskosten die u in de aanmeld schermen ziet, zijn voor de cursus en het cursusmateriaal. Bij deze cursuskosten is niet inbegrepen het examengeld.

Reserveringsmenu voor het computertypen & tekstverwerken op de basisscholen. Misschien ook bij u in de buurt?

 

Reserveren voor de start in september '22 & februari '23

Woonplaats

Locatie

Informatie

huidige groepen

Start september '22

Start februari '23

Nunspeet CBS de Bron informatie.gif - 7,93 kB    
Denekamp BS De Zevenster informatie.gif - 7,93 kB    \ \
BS De Veldkamp &
BS De Alexander
informatie.gif - 7,93 kB
BS M.L. King informatie.gif - 7,93 kB
BS Willibrord (ND) informatie.gif - 7,93 kB
Beuningen BS Mariaschool informatie.gif - 7,93 kB   \  
De Lutte Erve Boerrigter informatie.gif - 7,93 kB \    \
Rossum BS De Kerkewei informatie.gif - 7,93 kB
Weerselo  BS De Aloysius  informatie.gif - 7,93 kB
Lattrop  BS 't Kämpke  informatie.gif - 7,93 kB gestart  \
Tilligte BS 'n Esch   gestart 

Almelo 
OBS De Windhoek   informatie.gif - 7,93 kB gestart 
Oldenzaal BS De Bongerd informatie.gif - 7,93 kB gestart 
BS De Drieeenheid  informatie.gif - 7,93 kB gestart 
BS De Esch informatie.gif - 7,93 kB    \   
BS De Maten  informatie.gif - 7,93 kB   \
BS De Franciscus informatie.gif - 7,93 kB gestart 
BS De Wendakker informatie.gif - 7,93 kB gestart 
OBS De Linde   gestart 
Ootmarsum  BS De Meander informatie.gif - 7,93 kB  \   
Agelo BS 'n Baoken   in sep '23  
Glanerbrug 

KBS De Troubadour & 
CBS Ouverture 

informatie.gif - 7,93 kB

 

gestart 

\

OBS Glanerbrug-Zuid

informatie.gif - 7,93 kB

   

OBS Glanervrug Noord

       
SKOLO
(Losser-Overdinkel)
KBS De Verrekijker informatie.gif - 7,93 kB \  
KBS De Wegwijzer informatie.gif - 7,93 kB gestart  \
KBS Pax Christi informatie.gif - 7,93 kB gestart 
KBS De Veldzijde informatie.gif - 7,93 kB \    
KBS De Martinus  
Hengelo OBS 't Schöppert informatie.gif - 7,93 kB   \
Hertme BS De Aegidius informatie.gif - 7,93 kB in feb '23 Momentje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserveren Typecursus

Voor het reserveren van de typecursus zijn er 3 mogelijkheden.

 • Reserveren van uw kind voor de cursus op school
 • Reserveren van uw kind voor de Internet typecursus
 • Reserveren voor u zelf

Voorpagina

Wat doen we en waar zitten we

Onze cursussen worden in de gehele regio gegeven. In Oldenzaal en Almelo hebben wij bijvoorbeeld vier locaties per plaats.

De cursussen:

 • Typecursussen voor:

  • kinderen vanaf 10 jaar
   • klassikaal op school ôf
   • via Internet
  • Volwassenen

De typecursussen worden op al onze locatie gegeven. De volwassen opleidingen in De Lutte en Denekamp. 
We zijn continu op zoek naar voor ons nieuwe locaties. Misschien op uw basisschool, wijkcentrum? Neem contact met ons indien u belangstelling hebt.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden van inschrijving

 1. Inschrijving geschiedt met een volledig ingevuld reserveringsformulier.
 2. Plaatsing in een cursus geschiedt op volgorde binnenkomst van datum/tijd van dit formulier.
 3. CSD - Opleidingen behoudt zich het recht voor:
  - bij te veel inschrijvingen laatst binnengekomen aanmelders niet te plaatsen,
  - bij te weinig inschrijvingen een cursus af te gelasten.
  - aanmeldingen niet te accepteren wanneer de cursus voor betreffende deelnemers als ‘niet geschikt wordt verondersteld. Bijvoorbeeld de ingeschrevene is jonger dan 10 jaar.
 4. In bovenvermelde drie situaties komt de aanmelding te vervallen. In overleg met de deelnemer wordt een alternatief gezocht.
 5. Hiervoor dient opnieuw te worden aangemeld volgens een volledig ingevuld reserveringsformulier

Annuleringsverzekering

Werking

De unieke annuleringsverzekering van CSD - Opleidingen geeft u het recht om uiterlijk 24 uur voor aanvang van de eerste bijeenkomst kosteloos schriftelijk te annuleren zonder opgaaf van reden. U ontvangt dan 100% van het cursus-/trainings-/seminar-/Opleidingsbedrag retour. Vooral hij drukke werkzaamheden is het bijzonder handig om flexibel te kunnen zijn, ook in geval van ziekte bent u gevrijwaard van kosten.

Voorwaarden

 1. Indien vôôr 24 uur voor aanvang van de eerste bijeenkomst schriftelijk wordt geannuleerd, treden de voorwaarden zoals beschreven in dit artikel, in werking.
 2. Indien in de laatste 24 uur voor aanvang van de eerste bijeenkomst wordt geannuleerd, vervalt de annuleringsverzekering en bent u het volledige bedrag verschuldigd
 3. De annulering dient schriftelijk plaats te vinden, om misverstanden te voorkomen is telefonisch annuleren niet mogelijk. De kosten voor een annuleringsverzekering bedragen:
 4. €25.. exclusief btw per aanmelding voor een (basis)cursus, training of seminar.
 5. €75,- exclusief btw per aanmelding voor een jaaropleiding, al dan niet versneld.
 6. De verzekering is persoonlijk en geldt op naam voor elke deelnemer zoals vermeld op het aanmeldingsformulier.
 7. Via het aanmeldingsformulier kunt u heel gemakkelijk aangeven of u gebruik wenst te maken van deze unieke verzekering

Business-arrangement

Werking

U geniet met het Business-arrangement een flinke korting op het cursusbedrag van iedere derde deelnemer die u inschrijft voor dezelfde cursus/training/workshop/opleiding. Naast uw financiële voordeel profiteert uw organisatie van meer rendement uit de cursus. Doordat uw collega de kennis en inzichten - opgedaan in dezelfde cursus - kunnen delen, ontstaat er meer draagvlak binnen uw organisatie.

Voorwaarden

U krijgt 20% korting op het deelnamebedrag, van iedere derde deelnemer die u inschrijft voor dezelfde cursus/training/workshop/opleiding. De cursusplaats en -datum mogen variëren. De korting geldt steeds voor de derde deelnemer (20% korting op het deelnamebedrag van de 3 cursist, de 6 cursist, de 9 cursist, et cetera).

Standaard Annuleringsvoorwaarden

Algemeen

Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden, geadresseerd aan het hoofdkantoor van CSD - Opleidingen, Kapelaan van Schaikstraat 21, 7591 RD DENEKAMP.Houd rekening met de tijden die de poststukken nodig hebben om afgeleverd te worden. Het tijdsstip van binnenkomst van het poststuk bij CSD-Opleidingen geldt als datum van annulering. Datum van posten geldt niet als annuleringsdatum.

Annulering tot 5 werkdagen voor aanvang van de cursus

Bij annulering tot 5 werkdagen voor aanvang van de cursus wordt 20% van het cursusgeld in rekening gebracht.

In overleg met, en na toestemming van CSD-Opleidingen kan het mogelijk zijn zich door een ander te laten vertegenwoordigen, waardoor de annuleringskosten vervallen.

Binnen één jaar kan dezelfde cursus door dezelfde persoon voor het dan geldende cursusbedrag minus de betaalde 20% worden gevolgd.

Annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de cursus

Bij annulering binnen werkdagen voor aanvang van de cursus, is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Het cursusgeld kan niet worden verrekend met toekomstige aanmeldingen of met aanmeldingen van andere personen.

In overleg met, en na toestemming van CSD-Opleidingen kan het mogelijk zijn zich door een ander te laten vertegenwoordigen, waardoor de annuleringskosten vervallen.

Annulering na aanvang van de cursus

Achteraf, dat wil zeggen na het moment dat de cursus van start is gegaan, is annuleren op geen enkele wijze mogelijk en dient het volledige cursusbedrag te worden voldaan.

 

Bedenktijd

Bedenktijd 14 dagen

Na het reserveren hebt u 14 dagen een bedenktijd om de cursus te annuleren. Tot uiterlijk de dag van starten van de cursus heeft u bedenktijd, wel inachtneming van de annuleringsvoorwaarden. Reeds gemaakte incassokosten worden u in rekening gebracht. 

Geen bedenktijd regeling

U heeft geen bedenktijd op de dag wanneer de cursus van start gaat. Inachtneming hierbij de annuleringsvoorwaarden. Reeds gemaakte incassokosten worden u in rekening gebracht.

 

Betalingsvoorwaarden

Algemeen

 1. Er kan worden gekozen uit twee betalingswijzen: Incasso of betaling per Kas.
 2. Bij incasso kan gelden éénmalige, 2x éénmalige of 3x éénmalige incasso van het cursusbedrag.
 3. In alle gevallen, indien voor u van belang, wordt een factuur verzonden. Op de factuur bij incasso wordt duidelijk vermeld reeds geïncasseerd.
 4. Indien u niet machtigt voor automatische incasso, wordt eenmalig € 10,- administratiekosten in rekening gebracht, ongeacht het aantal deelnemers.
 5. Indien betaling vôôr aanvang van de cursus plaatsvindt, bijvoorbeeld per overboeking. Zijn er geen administratiekosten.

Incasso betalingen

 1. In het geval van incasso wordt voor aanvang van de cursus het verschuldigde cursusgeld automatisch van het door u ingevulde bankrekening afgeschreven.Incasso's worden verwerkt 14 dagen voor start van de cursus. Incasso's duren 9 werkdagen voordat deze door de bank uitgevoerd worden. Dat wil zeggen dat een incasso 5 dagen voor start van de cursus van uw rekening wordt geïnd.
 2. Incasso’s geschieden uitsluitend wanneer de cursus doorgaat.
 3. Na het incasseren van het cursusgeld ontvangt u, indien u dit wenst, voor uw administratie een factuur met de tekst reeds geïncasseerd’.
 4. Uw voordeel van incasso’s is, u hoeft geen € 15.- exclusief BTW administratiekosten te betalen.

Betaling per factuur

 1. Betaling per factuur is alleen van toepassing voor bedrijven.
 2. Indien u per factuur wenst te betalen en geen gebruik maakt van de optie incasso, ontvangt u een factuur die u binnen 14 dagen na factuurdatum dient te voldoen, doch voor aanvang Cursus.
 3. Bij betaling per factuur wordt € 10,- exclusief BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CSD geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CSD niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. CSD heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CSD haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van CSD opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CSD niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Op geen enkele wijze kan CSD, door overmacht, verplichtingen omtrent niet gemaakte lesuren worden verweten.
 5. Indien CSD bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel, afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract.